PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK JAGUAR LAND ROVER

Tyto uživatelské podmínky (včetně dokumentů, na které je v nich odkazováno) upravují přístup návštěvníků na naše internetové stránky www.jaguarlandrover.com a jejich používání. Používání našich internetových stránek zahrnuje přístup na stránky, jejich procházení a registraci uživatele na našich internetových stránkách. http://www.jaguarlandrover.com

Prosíme vás, abyste si tyto uživatelské podmínky pozorně přečetli. Pokud si přejete, můžete si pro usnadnění vytisknout jejich kopii jako příručku. Používáním těchto internetových stránek potvrzujete, že jste se s těmito uživatelskými podmínkami seznámili, souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit.

Pokud s těmito uživatelskými podmínkami nesouhlasíte, neměli byste naše internetové stránky používat.

Informace o provozovateli

Provozovatelem internetových stránek www.jaguarlandrover.com je společnost Jaguar Land Rover Limited („Jaguar Land Rover“). Společnost Jaguar Land Rover Limited je společností registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem 1672070, se sídlem v Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.

Přístup na naše internetové stránky

Přístup na naše internetové stránky je poskytován bezplatně. Neodpovídáme za nepřetržitou dostupnost našich stránek ani jejich obsahu. Možnost používání našich internetových stránek je poskytována dočasně. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího oznámení přidávat, měnit či odstraňovat všechny nebo jen vybrané informace na našich internetových stránkách. Za případnou dočasnou nedostupnost našich internetových stránek způsobenou z jakéhokoli důvodu neodpovídáme.

Jako uživatelé nesete sami odpovědnost za přijetí všech nutných opatření k zajištění svého přístupu na naše internetové stránky. Ručíte za to, že všechny osoby, které budou naše internetové stránky používat prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou s těmito a dalšími platnými podmínkami používání seznámeny a budou se jimi řídit.

Práva k předmětům duševního vlastnictví

Jsme držiteli vlastnických či autorských práv anebo licence k předmětům duševního vlastnictví a k materiálům obsaženým na našich internetových stránkách, případně jsme oprávněni je užívat. Tato díla jsou celosvětově chráněna zákony o právu autorském a mezinárodními úmluvami. Všechna práva jsou vyhrazena.

Máte právo si pro vlastní potřebu pořídit tištěnou kopii z některé podstránky našich internetových stránek a stahovat výňatky z jejího obsahů. Tištěné nebo digitálních kopie obsahu staženého z našich internetových stránek nesmíte měnit.

Používat vyobrazení, fotografie, videa, zvukové materiály a grafické informace z našich internetových stránek bez příslušného doprovodného textu je bez našeho předchozího souhlasu zakázáno.

Není-li výslovně sjednáno jinak, máte povinnost respektovat naše právní postavení coby autora našich internetových stránek a právní postavení dalších uvedených spoluautorů.

Využívat obsah našich internetových stránek pro podnikatelské účely smíte pouze tehdy, pokud vám předem písemně udělíme příslušnou licenci nebo pokud vám takovou licenci udělí naši poskytovatelé licencí.

Tištění, kopírování nebo stahování celých nebo dílčích obsahů z našich internetových stránek bez příslušného oprávnění je zakázáno a má za následek ukončení oprávnění k používání našich internetových stránek. V případě porušení tohoto zákazu po vás můžeme dle našeho uvážení požadovat vydání nebo zničení veškerých stažených kopií a digitálních informací.

Všechny názvy, obrazy a loga, jimiž se označujeme, jsou ochranné známky Jaguar Land Rover, případně našich poskytovatelů licencí. Všechny ochranné známky, výrobky, služby a obchodní značky třetích osob obsažené na našich internetových stránkách jsou ochrannými známkami, značkami služeb a obchodními jmény svých příslušných majitelů. Neposkytujeme souhlas s používáním takových obsahů nikým jiným než jejich majiteli.

iPod®, iPhone™ a iPod touch® jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., zapsané ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
Dolby® je zapsaná ochranná známka společnosti Dolby Laboratories. Společnost Jaguar Land Rover používá tuto ochrannou známku na základě udělené licence.
DTS™ je zapsaná ochranná známka společnosti DTS Inc. Společnost Jaguar Land Rover používá tuto ochrannou známku na základě udělené licence.
Slovní ochranná známka Bluetooth® a příslušná loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG. Inc. Společnost Jaguar Land Rover používá tuto ochrannou známku na základě udělené licence.
Blackberry® je ochranná známka společnosti Research In Motion Limited zapsaná ve Spojených státech amerických; v dalších zemích je přihlášená nebo již zapsaná.
Audyssey MultEQ® je zapsaná ochranná známka společnosti Audyssey Laboratories, Inc. Společnost Jaguar Land Rover používá tuto ochrannou známku na základě udělené licence.
Bi-Xenon™ je zapsaná ochranná známka společnosti Hella KgaA Hueck & Co.
WhiteFire® je zapsaná ochranná známka společnosti Unwired Technology LLC. Společnost Jaguar Land Rover používá tuto ochrannou známku na základě udělené licence.
 

Vyloučení odpovědnosti za informace

Přes veškerou snahu naší společnosti zajistit správnost, úplnost a aktuálnost všech údajů na našich internetových stránkách nelze vyloučit případnou chybu či opomenutí.

Všechny informace, texty, názvy, obrazové podklady, fotografie, loga, odkazy, symboly a další materiály (bez omezení) jsou bez jakéhokoli omezení zákonných práv uživatelů našich stránek zveřejňovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Děje se tak bez jakékoli výslovné či implicitní záruky správnosti, úplnosti a aktuálnosti obsahu našich internetových stránek.

Obsah našich internetových stránek má za cíl poskytovat návštěvníkům výlučně všeobecné informace, nikoli stát se spolehlivým rádcem. Než jako uživatelé našich stránek začnete podnikat důležité kroky, obraťte se proto nejprve na odborníka a požádejte o profesionální radu.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Tyto uživatelské podmínky nevylučují naši odpovědnost v případě smrti nebo zranění osob a neomezují takovou odpovědnost, jestliže daný případ nastal v důsledku nedbalosti, podvodu nebo podvodného zkreslení informací na naší straně, ani neomezují jakoukoli jinou odpovědnost, pokud ji podle anglického práva nelze vyloučit nebo omezit.

V maximální možné míře přípustné příslušnými právními předpisy, ať již vyjádřené implicitně nebo explicitně, vylučujeme existenci jakýchkoliv práv, závazků či záruk, které by měly vyplývat z našich internetových stránek anebo jejich obsahu.

Neneseme žádnou odpovědnost za případné újmy a ztráty vzniklé uživateli, ať se jedná o porušení smluvní povinnosti nebo civilní delikty (včetně nedbalostního porušení) či jiné, jestliže k nim došlo v důsledku následujících činností nebo v souvislosti s nimi:

Užívání našich internetových stránek a případné problémy v jejich užívání.
Užívání nebo jednání v důvěře v jakékoli obsahy zveřejněné na našich internetových stránkách.

Jste-li podnikatelem, upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost především v následujících případech:

Ušlý zisk, nerealizovaný prodej, ušlé obchodní transakce nebo příjmy.
Přerušení obchodní činnosti.
Ztráta očekávaných úspor.
Ztráta obchodních příležitostí a poškození dobrého jména.
Další nepřímé ztráty či následné škody.

Uživatele z řad široké veřejnosti upozorňujeme, že naše internetové stránky zpřístupňujeme výlučně pro soukromou potřebu uživatelů. Používáním našich internetových stránek vyjadřujete souhlas s tím, že naše internetové stránky nebudete používat pro podnikatelské účely. Za případný ušlý zisk, ušlé obchodní transakce a obchodní příležitosti nebo za přerušení obchodní činnosti neneseme odpovědnost. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek, jejichž odkazy se nacházejí na našich internetových stránkách. Odkazy na internetové stránky třetích stran nevyjadřují souhlasné stanovisko naší společnosti s jejich obsahem a ani ho nepotvrzují.

Za ztráty a újmy způsobené používáním internetových stránek třetích stran, jejichž odkazy jsou umístěny na našich internetových stránkách, neneseme žádnou odpovědnost.

Viry

Přestože správu našich internetových stránek provádíme s mimořádnou pečlivostí, nemůžeme zaručit, že se na nich nevyskytnou chyby nebo počítačové viry. Odpovědnost za správné nastavení informační techniky, počítačových programů a platforem pro účely návštěvy našich internetových stránek leží na samotném uživateli. Pro ochranu před počítačovými viry by měl proto uživatel používat jím pořízené softwarové programy.

Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené virem, útokem na internetové stránky typu Denial of Service nebo jinými škodlivými technologickými zdroji, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data a jakékoli jiné autorsky chráněné materiály, dojde-li k jejich infikování navštívením našich internetových stránek nebo stažením infikovaných obsahů z našich internetových stránek anebo z internetových stránek třetích stran, jejichž odkazy se nacházely na našich internetových stránkách. Dále neneseme odpovědnost za případy vzniklé mimo naši kontrolu a v případech působení vyšší mocí.

Naše internetové stránky nesmíte zneužívat, a to především úmyslným vkládáním dat obsahujících viry, trojské koně, červy, logické bomby a dalšího, technologicky nebo jinak škodlivého softwaru. Nesmíte se pokoušet o nepovolaný přístup na naše internetové stránky, o přístup k serverům, na nichž je jejich obsah uložen, nebo k jakýmkoli serverům, počítačům a databázím, které jsou s našimi internetovými stránkami provázány. Nesmíte na naše internetové stránky útočit distribuovanými nebo jinými útoky, jejichž cílem je znepřístupnění služby (Denial of Service). Porušením tohoto pravidla byste se dopustili trestného činu dle anglického zákona o zneužití počítačů (Computer Misuse Act) z roku 1990. Takové porušení našich podmínek bude z naší strany oznámeno orgánům činným v trestním řízení, jimž poskytneme součinnost a sdělíme identitu pachatele. Vaše právo používat naše internetové stránky zaniká porušením uživatelských podmínek nebo právních či jiných předpisů, a to s okamžitou platností.

Uvedení odkazu na naše internetové stránky a práva třetích stran

Na své internetové stránky můžete uložit odkaz propojující naše internetové stránky za předpokladu, že k tomu dojde řádným a zákonným způsobem a že přitom nebude poškozeno nebo zneužito dobré jméno naší společnosti. Není-li písemně výslovně ujednáno jinak, je zakázáno připojit odkaz způsobem vyvolávajícím dojem jakéhokoli typu vztahu, schvalujícího či souhlasného stanoviska z naší strany tam, kde žádné neexistuje.

Odkaz propojující naše internetové stránky nesmíte uložit na jiné než své vlastní internetové stránky.

Naše internetové stránky nesmí být zobrazeny na jiných internetových stránkách jako tzv. datový rámec (Data Frame). Není dovoleno zřizovat jakékoli odkazy na jednotlivé části našich internetových stránek, nýbrž pouze a výlučně na domovskou stránku našich internetových stránek.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit povolení ke zřízení odkazu na naše internetové stránky.

Pokud si jako uživatel přejete použít jakékoli obsahy z našich internetových stránek jiným než výše uvedeným způsobem, kontaktujte nás prosím. Odkazy na internetové stránky a obsahy třetích stran umístěné na našich internetových stránkách slouží čistě pro Vaši informaci. Nad obsahem internetových stránek a materiálů třetích stran nemáme kontrolu.

Další platné podmínky

Tyto uživatelské podmínky našich internetových stránek navazují na naše zásady ochrany osobních údajů včetně pravidel upravujících používání souborů cookie. Uvedené zásady a pravidla stanovují, za jakých podmínek bude naše společnost shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které od uživatelů získáváme nebo které nám prostřednictvím našich internetových stránek poskytne. Používáním našich internetových stránek uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů.

Všeobecná ustanovení

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit uživatelské podmínky našich internetových stránek, a to úpravou těchto stránek. Prosíme uživatele, aby změny na těchto internetových stránkách pravidelně kontrolovali. Jsou pro uživatele právně závazné. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit naše internetové stránky a veškerý obsah na nich umístěný. Upozorňujeme uživatele, že obsah našich internetových stránek nemusí být vždy aktuální. Naše společnost není povinna jej aktualizovat.

Uživatele z řad široké veřejnosti upozorňujeme, že tyto uživatelské podmínky našich internetových stránek, obsah na nich umístěný a jejich úprava podléhají anglickému právu. Vy jako uživatel a my jako provozovatel těchto internetových stránek tímto vyslovujeme souhlas s nevýhradní soudní pravomocí soudů Anglie a Walesu. Pokud máte trvalé bydliště v Severním Irsku, máte možnost zahájit řízení také v Severním Irsku. Pokud máte trvalé bydliště ve Skotsku, máte možnost zahájit řízení také ve Skotsku.

Jste-li podnikatelem, upozorňujeme, že tyto uživatelské podmínky našich internetových stránek, obsah na nich umístěný a jejich úprava podléhají anglickému právu. Vy jako uživatel a my jako provozovatel těchto stránek tímto vyjadřujeme souhlas řídit se výhradně rozhodnutími anglických soudů.

Poslední aktualizace: prosinec 2013